SPREJ ČISTICÍ PĚNOVÝ UNIVERZÁLNÍ - 400ml

  • Výrobce: Taerosol
  • Záruka (měsíců): 24
Skladem
Kód produktu: PRF BOOST/520
Cena bez DPH: 202,48 Kč
Cena s DPH: 245,00 Kč

Univerzální pěnový prostředek na čištění vnějších částí počítačů, telefonních přístrojů stejně jako plastických a barevných povrchů.

Lze ho použít také na dlaždice, skleněné povrchy, zrcadla i pro čištění trub a čalounění. Balení 400ml.
 
obsahuje:
propan CAS 68476-49-3 (2 - 10%),
butan CAS 68476-40-4 (2-10%),
isopropanol CAS 67-63-0 (5-15%),
syntetické tenzidy CAS 151-21-3 (<1%),
změkčovače vody CAS 5064-31-3 (<1%)
 
Návod k použití:
Univerzální prostředek na čištění vnějších částí počítačů, telefonních přístrojů stejně jako plastických a barevných povrchů. Lze ho použít také na dlaždice, skleněné povrchy, zrcadla i pro čistění trub a čalounění .Před použitím protřepte. Sprej aplikujte na určené místo.
 
Bezpečnost práce:
Extrémně hořlavá látka. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 oC. Nepoužívejte v blízkosti ohně a žhnoucích těles. Při použití nekuřte. Po vypotřebování neodhazujte do ohně ani násilně neotvírejte
 
Specifická rizik
R12 Extrémně hořlavý F+
 
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 Nevdechujte plyny, páry, dýmy, aerosoly
S45 V případě úrazu, silné nevolnosti, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení
S51 Používejte v dobře větraných prostorách
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení