SPREJ ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS 400ml

Kód produktu: P023A
Cena bez DPH: 206,61 Kč
Cena s DPH: 250,00 Kč
Dostupnost: Skladem

SPREJ ISOPROPYLALKOHOL IPA ECS 400ml

  • Záruka (měsíců): 24

Vysoce čistý s nízkým obsahem vody. Pro čištění elekktoniky, páskové hlavy, diskové mehaniky, válce fotokopírek, DPS, čočky,optické vybavení, přesné nářadí, choulostivé součástky. Velmi účině a rychle odstraňuje vlhkost.H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí
H336 – Můýe způsobit ospalost nebo závratě
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření.
P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P403+P235 – Skladujte na dobře větraném místě, Uchovávejte v chladu